نگار
نگار
تاريخ : دوشنبه 8 خرداد 1391 | نویسنده : نگارپورحسینی
بازدید : مرتبه

 

برگریزان در وبلاگ و یا وبسایت شما

<!----www.zirebaran.org----><script language="JavaScript1.2">

 

//Pre-load your image below!

grphcs=new Array(6)

Image0=new Image();

Image0.src=grphcs[0]="http://www.zirebaran.org/image/barg.jpeg";

Image1=new Image();

Image1.src=grphcs[1]="http://www.zirebaran.org/image/barg.jpeg"

Image2=new Image();

Image2.src=grphcs[2]="http://www.zirebaran.org/image/barg.jpeg"

Image3=new Image();

Image3.src=grphcs[3]="http://www.zirebaran.org/image/barg.jpeg"

Image4=new Image();

Image4.src=grphcs[4]="http://www.zirebaran.org/image/barg.jpeg"

Image5=new Image();

Image5.src=grphcs[5]="http://www.zirebaran.org/image/barg.jpeg"

 

Amount=8; //Smoothness depends on image file size, the smaller the size the more you can use!

Ypos=new Array();

Xpos=new Array();

Speed=new Array();

Step=new Array();

Cstep=new Array();

ns=(document.layers)?1:0;

ns6=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;

 

if (ns){

for (i = 0; i < Amount; i++){

var P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length);

rndPic=grphcs[P];

document.write("<LAYER NAME='sn"+i+"' LEFT=0 TOP=0><img src="+rndPic+"></LAYER>");

}

}

else{

document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i = 0; i < Amount; i++){

var P=Math.floor(Math.random()*grphcs.length);

rndPic=grphcs[P];

document.write('<img id="si'+i+'" src="'+rndPic+'" style="position:absolute;top:0px;left:0px">');

}

document.write('</div></div>');

}

WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;

WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth;

for (i=0; i < Amount; i++){                                                               

 Ypos[i] = Math.round(Math.random()*WinHeight);

 Xpos[i] = Math.round(Math.random()*WinWidth);

 Speed[i]= Math.random()*5+3;

 Cstep[i]=0;

 Step[i]=Math.random()*0.1+0.05;

}

function fall(){

var WinHeight=(ns||ns6)?window.innerHeight:window.document.body.clientHeight;

var WinWidth=(ns||ns6)?window.innerWidth-70:window.document.body.clientWidth;

var hscrll=(ns||ns6)?window.pageYOffset:document.body.scrollTop;

var wscrll=(ns||ns6)?window.pageXOffset:document.body.scrollLeft;

for (i=0; i < Amount; i++){

sy = Speed[i]*Math.sin(90*Math.PI/180);

sx = Speed[i]*Math.cos(Cstep[i]);

Ypos[i]+=sy;

Xpos[i]+=sx;

if (Ypos[i] > WinHeight){

Ypos[i]=-60;

Xpos[i]=Math.round(Math.random()*WinWidth);

Speed[i]=Math.random()*5+3;

}

if (ns){

document.layers['sn'+i].left=Xpos[i];

document.layers['sn'+i].top=Ypos[i]+hscrll;

}

else if (ns6){

document.getElementById("si"+i).style.left=Math.min(WinWidth,Xpos[i]);

document.getElementById("si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll;

}

else{

eval("document.all.si"+i).style.left=Xpos[i];

eval("document.all.si"+i).style.top=Ypos[i]+hscrll;

}

Cstep[i]+=Step[i];

}

setTimeout('fall()',20);

}

 

window.onload=fall

//-->

</script>
عنوان (title) صفحه اينترنتی خود را به حركت در اوريد . عنوان صفحه شما بصورت تايپت ماشينی در بالای صفحه اينترنتی شما به نمايش در می ايد.

<!-----www.zirebaran.org----->

<head>

<script language="JavaScript1.2">

 

 

var message="به وبلاگ من خوش امدید قدم رنجه فرمودید راستی نظر یادت نره اااا " //specifys the title

var message=message+" " //gives a pause at the end,1 space=1 speed unit, here I used 10 spaces@150 each = 1.5seconds.

i="0" //declares the variable and sets it to start at 0

var temptitle="" //declares the variable and sets it to have no value yet.

var speed="150" //the delay in milliseconds between letters

 

function titler(){

if (!document.all&&!document.getElementById)

return

document.title=temptitle+message.charAt(i) //sets the initial title

temptitle=temptitle+message.charAt(i) //increases the title by one letter

i++ //increments the counter

if(i==message.length) //determines the end of the message

{

i="0" //resets the counter at the end of the message

temptitle="" //resets the title to a blank value

}

setTimeout("titler()",speed) //Restarts. Remove line for no-repeat.

}

 

window.onload=titler

</script>

</head></body>

<p align="center"><a href="http://zirebaran.org">

<font face="Tahoma" size="2">زیر باران</font></a></p>

</html>

کد زیر باعث میشه که متن انتخابیه شما به دور ماوس بیاد و دورش بچرخه . قسمتی که

نوشته زیر باران را شما میتونید عوض کنید .

<!-- http://www.zirebaran.org -->

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">

</head>

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

 

<!-- Begin

if (document.all) {

//Things you can alter

yourLogo = "زیر باران"; //Not less than 2 letters!

logoFont = "Arial";

logoColor = "red";

 

//Nothing needs altering below!

yourLogo = yourLogo.split('');

L = yourLogo.length;

TrigSplit = 360 / L;

Sz = new Array()

logoWidth = 100;

logoHeight = -30;

ypos = 0;

xpos = 0;

step = 0.03;

currStep = 0;

document.write('<div id="outer" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

for (i = 0; i < L; i++) {

document.write('<div id="ie" style="position:absolute;top:0px;left:0px;'

+'width:10px;height:10px;font-family:'+logoFont+';font-size:12px;'

+'color:'+logoColor+';text-align:center">'+yourLogo[i]+'</div>');

}

document.write('</div></div>');

function Mouse() {

ypos = event.y;

xpos = event.x - 5;

}

document.onmousemove=Mouse;

function animateLogo() {

outer.style.pixelTop = document.body.scrollTop;

for (i = 0; i < L; i++) {

ie[i].style.top = ypos + logoHeight * Math.sin(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);

ie[i].style.left = xpos + logoWidth * Math.cos(currStep + i * TrigSplit * Math.PI / 180);

Sz[i] = ie[i].style.pixelTop - ypos;

if (Sz[i] < 5) Sz[i] = 5;

ie[i].style.fontSize = Sz[i] / 1.7;

}

currStep -= step;

setTimeout('animateLogo()', 20);

}

window.onload = animateLogo;

}

// End -->

</script>

</body>

</html>

http://www.10r.ir/index.html

با کدهای زیر میتونید آدمک سخنگو ( یا همون مرلین ) رو داشته باشین . دو کد زیر متفاوت هستند زیرا طوری برنامه ریزی شده که حرکاتشون فرق دارد . دو کد را هیچ وقت با هم استفاده نکنید . در قسمتهایی که نوشته جمله شما باید جمله مورد نظرتون رو حتما به صورت فینگلیش ( فارسی نوشتن با حروف انگلیسی ) بنویسید تا آدمک ( مرلین ) اونو برای مخاطب بخونه.

<!-----www.zirebaran.org----->

<OBJECT id=AgentControl style="LEFT: 0px; WIDTH: 0px; TOP: 0px"

codeBase=../../../../#VERSION=2,0,0,0 height=0 width=0

classid=CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F VIEWASTEXT></OBJECT><A

href="http://www.****************/"></A><!-- Speech and Agent Files Respectively.  There numerous languages available for D/L.-->

</a><!-- Speech and Agent Files Respectively.  There numerous languages available for D/L.--><SCRIPT LANGUAGE="VBScript">

Dim Merlin

Dim LoadChar

Dim CharLink

Dim arrSpeech (5)

Dim arrHref (3)

arrHref (1) = "agentB.htm"

arrHref (2) = "agentB.htm"

arrHref (3) = "agentB.htm"  'You need to adjust the URL's in order to work.

 

 

function strSpeech(intval)

Set CharLink = Merlin.Speak (arrSpeech (intval))

'newPage = arrHref (intval)

end function

Sub AgentControl_RequestComplete(ByVal Request)

    'If Request = CharLink Then

     '   document.location.href = newPage

        'End If

End Sub

 

 

Public Sub Window_OnLoad()

'Set LoadChar = AgentControl.Characters.Load ("Merlin", _

'        "C:Windowsmsagentcharsmerlin.acs") 'Change to proper root depending on OS.

 

Set LoadChar = AgentControl.Characters.Load ("Merlin")

 

  On Error Resume Next

Set Merlin = AgentControl.Characters ("Merlin") 

      Merlin.Show     

      Merlin.Speak ("jomleye shoma")

          Merlin.MoveTo 100,500

          Merlin.GestureRight   

          Merlin.Speak ("jomleye shoma")

          Merlin.MoveTo 500,10

          Merlin.Speak ("jomleye shoma")

          Merlin.MoveTo 200,10

          Merlin.Speak ("jomleye shoma")

          Merlin.MoveTo 300,300

          Merlin.Speak ("jomleye shoma")

          Merlin.MoveTo 200,450

          Merlin.Speak ("adrese maile shoma")

                  Merlin.MoveTo 500,10

          Merlin.Speak ("adrese webloge shoma")

 

         

End Sub

Sub AgentControl_DragStart (ByVal ID, ByVal Button, ByVal Shift,ByVal x, ByVal y)

 Merlin.Play ("Alert")

  Merlin.Speak ("Pau=800vol=65535darde eshgh hamishe marashekast dad  ")

 End Sub

Sub AgentControl_DragCOmplete (ByVal ID, ByVal Button, ByVal Shift,ByVal x, ByVal y)

 Merlin.Play ("RestPose")

End Sub

</SCRIPT></div>

</head>

</body>

</span></span>

</html>

کد شماری دو

<!-----www.zirebaran.org-----><OBJECT id=wolfi classid=CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F>></OBJECT>

<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>

function LoadLocalAgent(CharID, CharACS) {

LoadReq = wolfi.Characters.Load(CharID, CharACS);

return(true);

}

var MerlinID;

var MerlinACS;

wolfi.Connected = true;

MerlinLoaded = LoadLocalAgent(MerlinID, MerlinACS);

Merlin = wolfi.Characters.Character(MerlinID);

Merlin.Show();

Merlin.Play("Surprised");

Merlin.Play("GetAttention");

Merlin.Play("GetAttention");

Merlin.Play("Blink");

Merlin.speak("  jomleye shoma ");

Merlin.speak("  jomleye shoma");

Merlin.Play("Blink"); Merlin.Play("Confused");

Merlin.Play("Blink"); Merlin.Play("Confused");

Merlin.Play("Surprised");

Merlin.Play('Gesturedown');

Merlin.speak("   jomleye shoma");

 

Merlin.speak("  jomleye shoma ");

Merlin.Play('Gestureleft');

Merlin.speak(" jomleye shoma ");

Merlin.speak(" jomleye shoma ");

Merlin.speak(" jomleye shoma ");

Merlin.speak(" jomleye shoma ");

 

Merlin.speak("e-mail shoma");

Merlin.Play('Gestureright');

Merlin.speak(" jomleye shoma ");

 

Merlin.Play("Blink");

Merlin.speak("   Good bye   ");

Merlin.Play("Write");

Merlin.Play("Read");

Merlin.Play("Process");

Merlin.Play("Search");

Merlin.Play("Idle1_1");

Merlin.Play("Acknowledge");

Merlin.Play("Alert");

Merlin.Play("Blink");

Merlin.Play("Confused");

Merlin.Play("Decline");

Merlin.Play("DontRecognize");

Merlin.Play("Hearing_2");

Merlin.Play("Hearing_3");

Merlin.Play("Hearing_4");

Merlin.Play("Pleased");

Merlin.Play("Sad");

Merlin.Play("Surprised");

Merlin.Play("Uncertain");

Merlin.Play("GetAttention");

Merlin.Play("DoMagic1");

Merlin.Play("DoMagic2");

Merlin.Play("StartListening");

Merlin.Play("StoptListening");

Merlin.Play("Congratulate");

Merlin.Play("Think");

Merlin.Play("LookDown");

Merlin.Play("LookDownBlink");

Merlin.Play("LookDownReturn");

Merlin.Play("LookUp");

Merlin.Play("LookUpBlink");

Merlin.Play("LookUpReturn");

Merlin.Play("LookRight");

Merlin.Play("LookRightBlink");

Merlin.Play("LookRightReturn");

Merlin.Play("LookLeft");

Merlin.Play("LookLeftBlink");

Merlin.Play("LookLeftReturn");

Merlin.Play("Congratulate");

Merlin.Play("Congratulate_2");

Merlin.Play("Idle2_1");

Merlin.Play("Idle2_2");

Merlin.Play("greet");

Merlin.Play("surprised");

Merlin.Play("announce");

Merlin.Play("Read");

Merlin.Play("Explain");

Merlin.Play("GestureRight");

Merlin.Play("Wave");

Merlin.Play("GestureLeft");

Merlin.Play("Pleased");

Merlin.Play("Blink");

Merlin.Play("GestureDown");

Merlin.Play("Gestureup");

Merlin.Play("GestureDown");

Merlin.Play("processing");

Merlin.Hide();

        </SCRIPT>

 

</HTML>

کد پرسیدن نام و خوش امد گویی به ان

<!-----www.zirebaran.org----->

<HEAD>

 

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

 

 

 

<!-- Begin

var namePrompt = prompt("bebakhshid esme ghashangetoon chie???!!!???","");

if (namePrompt == null || namePrompt == "") namePrompt = "azizam";

function dispname (namePrompt) {

document.write(""+namePrompt+"");

}

// End -->

</SCRIPT>

 

<!-- CONTINUE -->

 

<BODY>

 

<CENTER>

<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">

<!-- Begin

document.write("<font size=3 color=red>khosh amadi ");

dispname(namePrompt);

document.write(" </font>");

// End -->

</SCRIPT>

</CENTER>               

کد دو خط قرمز به دنبال موس

<!-----www.zirebaran.org----->

<!-- SUMMARY BRIEF

 

        This DHTML script will make a crosshair to follow

        your mouse cursor around.

 

        You can change the color of the crosshair by changing

        the color hex codes in the <style> tag in the <head>

        of your document.

 

-->

 

 

<!-- Put this portion of the script inside of your <HEAD> tag -->

 

 

<style>

<!--

 

#leftright, #topdown{

 

        position: absolute;

        left: 0;

        top: 0;

        width: 1px;

        height: 1px;

        layer-background-color: #FF0000;

        background-color: #FF0000;

        z-index: 100;

        font-size: 1px;

}

 

-->

</style>

 

 

<!-- Put this code after your <BODY> tag. -->

 

 

<div id="leftright" style="width:expression(document.body.clientWidth-2)"></div>

<div id="topdown" style="height:expression(document.body.clientHeight-2)"></div>

 

<script language="JavaScript1.2">

<!--

 

if (document.all&&!window.print){

leftright.style.width=document.body.clientWidth-2

topdown.style.height=document.body.clientHeight-2

}

else if (document.layers){

document.leftright.clip.width=window.innerWidth

document.leftright.clip.height=1

document.topdown.clip.width=1

document.topdown.clip.height=window.innerHeight

}

 

 

function followmouse1(){

//move cross engine for IE 4+

leftright.style.pixelTop=document.body.scrollTop+event.clientY+1

topdown.style.pixelTop=document.body.scrollTop

if (event.clientX<document.body.clientWidth-2)

topdown.style.pixelLeft=document.body.scrollLeft+event.clientX+1

else

topdown.style.pixelLeft=document.body.clientWidth-2

}

 

function followmouse2(e){

//move cross engine for NS 4+

document.leftright.top=e.y+1

document.topdown.top=pageYOffset

document.topdown.left=e.x+1

}

 

if (document.all)

document.onmousemove=followmouse1

else if (document.layers){

window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)

window.onmousemove=followmouse2

}

 

function regenerate(){

window.location.reload()

}

function regenerate2(){

setTimeout("window.onresize=regenerate",400)

}

if ((document.all&&!window.print)||document.layers)

//if the user is using IE 4 or NS 4, both NOT IE 5+

window.onload=regenerate2

 

//-->

</script>

کد پرواز پروانه در وبلاگ

<!-----www.zirebaran.org-----><html>

 

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256">

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">

<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">

<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">

<title></title>

</head>

 

<body>

 

<p>

<script language="JavaScript1.2">

 

 

//specify path to cursor image

var cursorpath="http://www.zirebaran.org/image/parvane.gif"

 

if (document.layers)

{document.write("<LAYER NAME='PoInTeRs' LEFT=800 TOP=10><img src='"+cursorpath+"' width=17 height=22></LAYER>")}

else if (document.all){document.write("<div id='pOiNtErS' style='position:absolute;top:10px;left:10px;width:17px;height:22px;z-index:50'><img src='"+cursorpath+"' width=40 height=40></div>")}

 

count=-1;                                                    

move=1;

 

function Curve(){

abc=new Array(0,1,1,1,2,3,4,0,6,-1,-1,-1,-2,-3,-4,0,-6)

for (i=0; i < abc.length; i++)

{var C=Math.round(Math.random()*[i])}

howbend=abc[C];

setTimeout('Curve()',1900);

return howbend;

}

ypos=100;

xpos=100;

 

degree = 600;

function MoveRandom(){

PathBend=degree+=howbend;//ok!

y = 4*Math.sin(PathBend*Math.PI/180);

x = 6*Math.cos(PathBend*Math.PI/180);

if (document.layers){

ypos+=y;

xpos+=x;

document.PoInTeRs.top=ypos+window.pageYOffset;

document.PoInTeRs.left=xpos+window.pageXOffset;

}

else if (document.all){

ypos+=y;

xpos+=x;

document.all.pOiNtErS.style.top=ypos+document.body.scrollTop;

document.all.pOiNtErS.style.left=xpos+document.body.scrollLeft;

}

T=setTimeout('MoveRandom()',50);

}

function edges(){

if (document.layers){

if (document.PoInTeRs.left >= window.innerWidth-40+window.pageXOffset)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);

if (document.PoInTeRs.top >= window.innerHeight-30+window.pageYOffset)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);

if (document.PoInTeRs.top <= 2+window.pageYOffset) degree = Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!

if (document.PoInTeRs.left <= 2+window.pageXOffset) degree = Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!

}

else if (document.all)

{

if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft >= document.body.offsetWidth-45+document.body.scrollLeft)degree=Math.round(Math.random()*45+157.5);

if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop >= document.body.offsetHeight-35+document.body.scrollTop)degree=Math.round(Math.random()*45-112.5);

if (document.all.pOiNtErS.style.pixelTop <= 2+document.body.scrollTop) degree = Math.round(Math.random()*45+67.5);//OK!

if (document.all.pOiNtErS.style.pixelLeft <= 2+document.body.scrollLeft) degree = Math.round(Math.random()*45-22.5);//OK!

}

setTimeout('edges()',100);

}

function starteffect(){

Curve();

MoveRandom();// onUnload="opener.gO()"

edges();

}

 

if (document.all||document.layers)

window.onload=starteffect

</script>

</p>

 

</body>

 

</html>

کد پرتاب ستاره در بک گراند

<!-----www.zirebaran.org----->

<body>

 

<script LANGUAGE="JavaScript1.2">

<!--

 

 

//set Interval between each firework display,

var intervals=2000

var sparksOn     = true;

var speed        = 25;

var power        = 1;

 

//Dont change these values-------

var documentWidth=documentHeight=randomx=randomy=leftcorner=topcorner=0

var ns=(document.layers);

var ie=(document.all);

var sparksAflyin = false;

var allDivs      = new Array(10);

var totalSparks  = 0;

//-------------------------------

 

function initAll(){

        if(!ns && !ie){

        sparksOn = false;

        return;

        }

setInterval("firework()",intervals)

 

if (ns)

        document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE);

        for(dNum=0; dNum<7; ++dNum){

                if(ie)

                        allDivs[dNum]=eval('document.all.sDiv'+dNum+'.style');

                else

                        allDivs[dNum]=eval('document.layers["sDiv'+dNum+'"]');

        }

}

 

function firework(){

//below code detects the browser dimenions

if (ie){

documentWidth=document.body.clientWidth

documentHeight=document.body.clientHeight

leftcorner=document.body.scrollLeft

topcorner=document.body.scrollTop

}

else if (ns){

documentWidth=window.innerWidth

documentHeight=window.innerHeight

leftcorner=pageXOffset

topcorner=pageYOffset

 

}

//below code randomly generates a set of coordinates that fall within the dimension

randomx=leftcorner+Math.floor(Math.random()*documentWidth)

randomy=topcorner+Math.floor(Math.random()*documentHeight)

 

 

        if(sparksOn){

                if(!sparksAflyin){

                        sparksAflyin=true;

                        totalSparks=0;

                        for(var spark=0;spark<=6;spark++){

                                dx=Math.round(Math.random()*50);

                                dy=Math.round(Math.random()*50);

                                moveTo(spark,randomx,randomy,dx,dy);

                        }

                }

        }

}

 

function moveTo(i,tempx,tempy,dx,dy){

        if(ie){

                if(tempy+80>(document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop))

                        tempy=document.body.offsetHeight+document.body.scrollTop-80;

                if(tempx+80>(document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft))

                        tempx=document.body.offsetWidth+document.body.scrollLeft-80;

        }

        if(tempx>-50&&tempy>-50){

                tempx+=dx;tempy+=dy;     

                allDivs[i].left=tempx;

                allDivs[i].top=tempy;

                dx-=power;dy-=power;

                setTimeout("moveTo("+i+","+tempx+","+tempy+","+dx+","+dy+")",speed)

        }

        else

                ++totalSparks

        if(totalSparks==7){

                sparksAflyin=false;

                totalSparks=0;

        }

}

window.onload=initAll

//End-->

</script>

<style>

#sDiv0 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:Aqua;}

#sDiv1 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:22px; color:red;}

#sDiv2 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:20px; color:blue;}

#sDiv3 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:15px; color:orange;}

#sDiv4 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:yellow;}

#sDiv5 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:25px; color:lightgreen;}

#sDiv6 {position:absolute; height:1; width:1; font-family:arial black; font-size:20px; color:silver;}

</style>

<p></p>

<div id="sDiv0">

  *</div>

<div id="sDiv1">

  *</div>

<div id="sDiv2">

  *</div>

<div id="sDiv3">

  *</div>

<div id="sDiv4">

  *</div>

<div id="sDiv5">

  *</div>

<div id="sDiv6">

  *</div>

 

</body>

 

</html>

کد پرواز متن در وبلاگ

<!-----www.zirebaran.org-----><STYLE type=text/css>#supertext {

        LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: hidden

}

</STYLE>

<script language="JavaScript1.2">

var thecontent='<h2><font color="#0000FF">Welcome to my weblog!</font></h2>'

var hidetimer='';

var BallSpeed = 5;

var contentWidth;

var contentHeight;

var maxBallSpeed = 50;

var xMax;

var yMax;

var xPos = 0;

var yPos = 0;

var xDir = 'right';

var yDir = 'down';

var superballRunning = true;

var tempBallSpeed;

var currentBallSrc;

var newXDir;

var newYDir;

 

function initializeBall() {

   if (document.all) {

      xMax = document.body.clientWidth

      yMax = document.body.clientHeight

      document.all("supertext").style.visibility = "visible";

      contentWidth=supertext.offsetWidth

      contentHeight=supertext.offsetHeight

      }

   else if (document.layers) {

      xMax = window.innerWidth;

      yMax = window.innerHeight;

      contentWidth=document.supertext.document.width

      contentHeight=document.supertext.document.height

      document.layers["supertext"].visibility = "show";

      }

   setTimeout('moveBall()',400);

   if (hidetimer!='')

   setTimeout("hidetext()",hidetimer)

   }

 

function moveBall() {

   if (superballRunning == true) {

      calculatePosition();

      if (document.all) {

         document.all("supertext").style.left = xPos + document.body.scrollLeft;

         document.all("supertext").style.top = yPos + document.body.scrollTop;

         }

      else if (document.layers) {

         document.layers["supertext"].left = xPos + pageXOffset;

         document.layers["supertext"].top = yPos + pageYOffset;

         }

      animatetext=setTimeout('moveBall()',20);

      }

   }

 

function calculatePosition() {

   if (xDir == "right") {

      if (xPos > (xMax - contentWidth - BallSpeed)) {

         xDir = "left";

         }

      }

   else if (xDir == "left") {

      if (xPos < (0 + BallSpeed)) {

         xDir = "right";

         }

      }

   if (yDir == "down") {

      if (yPos > (yMax - contentHeight - BallSpeed)) {

         yDir = "up";

         }

      }

   else if (yDir == "up") {

      if (yPos < (0 + BallSpeed)) {

         yDir = "down";

         }

      }

   if (xDir == "right") {

      xPos = xPos + BallSpeed;

      }

   else if (xDir == "left") {

      xPos = xPos - BallSpeed;

      }

   else {

      xPos = xPos;

      }

   if (yDir == "down") {

      yPos = yPos + BallSpeed;

      }

   else if (yDir == "up") {

      yPos = yPos - BallSpeed;

      }

   else {

      yPos = yPos;

      }

   }

 

function hidetext(){

if (document.all)

supertext.style.visibility="hidden"

else if (document.layers)

document.supertext.visibility="hide"

clearTimeout(animatetext)

}

 

if (document.all||document.layers){

document.write('<span id="supertext"><nobr>'+thecontent+'</nobr></span>')

window.onload = initializeBall;

window.onresize = new Function("window.location.reload()");

}

 

</script></body>

 

</html>

کد نمایش مدت زمان حضور شخص در سایت

<!-----www.zirebaran.org----->

<HEAD>

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin

startday = new Date();

clockStart = startday.getTime();

function initStopwatch() {

var myTime = new Date();

return((myTime.getTime() - clockStart)/1000);

}

function getSecs() {

var tSecs = Math.round(initStopwatch());

var iSecs = tSecs % 60;

var iMins = Math.round((tSecs-30)/60);  

var sSecs ="" + ((iSecs > 9) ? iSecs : "0" + iSecs);

var sMins ="" + ((iMins > 9) ? iMins : "0" + iMins);

document.forms[0].timespent.value = sMins+":"+sSecs;

window.setTimeout('getSecs()',1000);

}

// End -->

</script>

 

 

<BODY onLoad="window.setTimeout('getSecs()',1)">

 

<CENTER>

<FORM>

<FONT SIZE="2" FACE="Arial">مدت زمان حضور شما در سایت: </FONT><input size=5 name=timespent>

</FORM>

</CENTER>

کد نمایش مختصات مکان نما در نوار وضعیت

<!-----www.zirebaran.org-----><script language="javascript">

var where = ""; // which link

function checkwhere(e) {

        if (document.layers){

        xCoord = e.x;

        yCoord = e.y;

}

        else if (document.all){

        xCoord = event.clientX;

        yCoord = event.clientY;

}

        else if (document.getElementById){

        xCoord = e.clientX;

        yCoord = e.clientY;

}

        self.status = "X= "+ xCoord + "  Y= " + yCoord;

        }

 

 

document.onmousemove = checkwhere;

if(document.captureEvents) {document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);}

 

</script>

کد ارسال ایمیل

<!-----www.zirebaran.org-----><HEAD>

 

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

 

<!-- Begin

function mailsome1(){

who=prompt("Enter recipient's email address: ","YOUR EMAIL");

what=prompt("SUBJECT: ","none");

if (confirm("Are you sure you want to mail "+who+" with the subject of "+what+"?")==true){

parent.location.href='mailto:'+who+'?subject='+what+'';

   }

}

// End -->

</SCRIPT>

 

<!-- CONTINUE  -->

 

<BODY>

 

<CENTER>

<a href='javascript:mailsome1()'>E-Mail Someone!</a>

<FORM>

<input type=button value="E-Mail Someone!" onClick="mailsome1()">

</FORM>

</CENT

کد موس جادویی

<!-----www.zirebaran.org-----><LAYER NAME="a0" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffffff" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a1" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#fff000" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a2" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffa000" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a3" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ff00ff" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a4" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#00ff00" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a5" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FF00FF" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a6" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FF0000" CLIP="0,0,1,1"></LAYER>

<LAYER NAME="a7" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffffff" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

<LAYER NAME="a8" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#fff000" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

<LAYER NAME="a9" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ffa000" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

<LAYER NAME="a10" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#ff00ff" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

<LAYER NAME="a11" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#00ff00" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

<LAYER NAME="a12" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#0000ff" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

<LAYER NAME="a13" LEFT=10 TOP=10 VISIBILITY=SHOW BGCOLOR="#FF0000" CLIP="0,0,2,2"></LAYER>

 

 

<script language="JavaScript">

 

/*

 

*/

 

if (document.all){

with (document){

write('<div id="starsDiv" style="position:absolute;top:0px;left:0px">')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffffff;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#fff000;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ffa000;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#ff00ff;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#00ff00;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#0000ff;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:1px;height:1px;background:#FF0000;font-size:1px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffffff;font-size:2px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#fff000;font-size:2px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ffa000;font-size:2px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#ff00ff;font-size:2px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#00ff00;font-size:2px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:2px;height:2px;background:#0000ff;font-size:2px;visibility:visible"></div>')

write('<div style="position:relative;width:3px;height:3px;background:#FF0000;font-size:3px;visibility:visible"></div>')

write('</div>')

}

}

 

if (document.layers)

{window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);}

var yBase = 200;

var xBase = 200;

var step = 1;

var currStep = 0;

var Xpos = 1;

var Ypos = 1;

 

if (document.all)

{

  function MoveHandler(){

  Xpos = document.body.scrollLeft+event.x;

  Ypos = document.body.scrollTop+event.y;

  }

  document.onmousemove = MoveHandler;

}

 

else if (document.layers)

{

  function xMoveHandler(evnt){

  Xpos = evnt.pageX;

  Ypos = evnt.pageY;

  }

  window.onMouseMove = xMoveHandler;

}

 

function animateLogo() {

if (document.all)

{

 yBase = window.document.body.offsetHeight/6;

 xBase = window.document.body.offsetWidth/6;

}

else if (document.layers)

{

 yBase = window.innerHeight/8;

 xBase = window.innerWidth/8;

}

 

if (document.all)

{

 for ( i = 0 ; i < starsDiv.all.length ; i++ )

 {

  starsDiv.all[i].style.top = Ypos + yBase*Math.sin((currStep + i*4)/12)*Math.cos(400+currStep/200);

 starsDiv.all[i].style.left = Xpos + xBase*Math.sin((currStep + i*3)/10)*Math.sin(currStep/200);

 }

}

 

else if (document.layers)

{

 for ( j = 0 ; j < 14 ; j++ ) //number of NS layers!

 {

  var templayer="a"+j

  document.layers[templayer].top = Ypos + yBase*Math.sin((currStep + j*4)/12)*Math.cos(400+currStep/200);

  document.layers[templayer].left = Xpos + xBase*Math.sin((currStep + j*3)/10)*Math.sin(currStep/200);

 }

}

currStep+= step;

setTimeout("animateLogo()", 10);

}

animateLogo();

</script>

کد منوی لینک باز شوی لغزان

<!-----www.zirebaran.org-----><HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin

function setVariables() {

if (navigator.appName == "Netscape") {

v = ".top=";

h = ".left=";

dS = "document.";

sD = "";

y = "window.pageYOffset";

x = "window.pageXOffset";

iW = "window.innerWidth";

iH = "window.innerHeight";

}

 

else {

h = ".pixelLeft=";

v = ".pixelTop=";

dS = "";

sD = ".style";

y = "document.body.scrollTop";

x = "document.body.scrollLeft";

iW = "document.body.clientWidth";

iH = "document.body.clientHeight";

}

xyz = 500;

innerX = eval(iW) - 115;

innerY = eval(iH) - 110;

object = "logo";

checkLocationA();

}

movex = 0;

movey = 0;

xdiff = 0;

ydiff = 0;

ystart = 0;

xstart = 0;

 

function checkLocation() {

yy = eval(y);

xx = eval(x);

ydiff = ystart - yy;

xdiff = xstart - xx;

if ((ydiff < (-1)) || (ydiff > (1))) movey = Math.round(ydiff / 10), ystart -= movey;

if ((xdiff < (-1)) || (xdiff > (1))) movex = Math.round(xdiff / 10), xstart -= movex;

eval(dS + object + sD + v + (ystart + innerY));

eval(dS + object + sD + h + (xstart + innerX));

setTimeout("checkLocation()", 10);

}

 

function checkLocationA() {

ystart = eval(y);

xstart=eval(x);

}

 

function switchLogo(abc) {

if (abc == "menu") {

eval(dS + object + sD + v + 0);

eval(dS + object + sD + h + (-200));

object = abc;

}

else xyz = setTimeout("delayLogo()", 2000)

}

 

function delayLogo() {

eval(dS + object + sD + v + 0);

eval(dS + object + sD + h + (-200));

object = 'logo';

}

//  End -->

</script>

</HEAD>

 

<!-- CONTINUE  -->

<BODY OnLoad="setVariables();checkLocation()">

 

<!-- STEP THREE: Copy this code into the BODY of your HTML document  -->

 

<div id="logo" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:-200px; z-index:2">

<table border=0 cellspacing=10 cellpadding=0 width=100><tr><td><center><br><br><br>

<A href="javascript:void(0)"; onmouseover="switchLogo('menu')">

 

Logo

 

</A></center></td></tr></table></div>

<div id="menu" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:-200px; z-index:2">

<table border=0 cellspacing=10 cellpadding=0 width=100><tr><td><center>

 

<a href="adress your blog"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">blog name</a>

 

</center></td></tr><tr><td><center>

 

<a href="adress your blog"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">blog name</a>

 

</center></td></tr><tr><td><center>

 

<a href="adress your blog"; onmouseover="clearTimeout(xyz)"; onmouseout="switchLogo('logo')">blog name</a>

 

</center></td></tr></table></div>

<!-- END Script Size:  3.24 KB -->

کد حرکت لینکها از پایین به بالا

<!-----www.zirebaran.org-----><table style="BORDER-RIGHT: silver 4px outset; BORDER-TOP: silver 4px outset; BORDER-LEFT: silver 4px outset; BORDER-BOTTOM: silver 4px outset" width="140" height="180">

<tr><td>

<MARQUEE behavior="scroll" align="center" direction="up" height="200" scrollamount="2" scrolldelay="20" onmouseover='this.stop()' onmouseout='this.start()'>

   

<p align="center" dir="rtl"><center>

 

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br>

    <a href="YOUR ADDRESS"><font size="3"><b>YOUR NAME LINK</b></font></a><br> 

 

</p></center></marquee></td></tr></table>

کد تغییر رنگ اسکرول بار وبلاگ

<!----www.zirebaran.org----><!-- begin the script--><STYLE type=text/css>

BODY {

SCROLLBAR-FACE-COLOR: #739cbd;

SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff;

SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #1f1f1f;

SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #739cbd;

SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;

SCROLLBAR-TRACK-COLOR:

موضوع :

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... INF صفحه بعد
درباره وبلاگ
آخرین مطالب
لینک دوستان
آرشیو مطالب
آمار سايت
افراد آنلاین : 1 نفر
بازديدهاي امروز : 4 نفر
بازديدهاي ديروز : 12 نفر
بازدید هفته قبل : 4 نفر
كل بازديدها : 366386 نفر
امکانات جانبی